20,000 امتیاز

چالش باز

همه چالش های پایین رو کامل کن

5,000 امتیاز

10 تا برد

امروز 10 تا بازیو برنده شو

10,000 امتیاز

5 تا برد پشت سرهم

باید 5 تا بازیو پشت سرهم برنده بشی

10,000 امتیاز

5 تا برد مقتدرانه

5 بار با بیش از 20 خونه بازیو ببر

5,000 امتیاز

برد 13 به 12

بازیو با نتیجه 13 به 12 ببر