سلام رفیق! تو این بازی هر بازیکن باید بین 2 نقطه رو با خط عمودی یا افقی پر کنه. بازیکنی که چهارمین خط از مربع رو بکشه صاحب مربع میشه و باید خط دیگه ای رو به عنوان جایزه بکشه. در آخر وقتی همه خونه ها پر شد، کسی برندس که صاحب خونه های بیشتری باشه

بلدم...

خب حالا فکر کن تو A هستی و حریفت B ، وقتی که نوبت تو میشه با ضربه زدن بین 2 نقطه خط عمودی یا افقی ایجاد کن. حالا نوبت حریف توعه که بازی کنه و این روال همینجوری ادامه پیدا میکنه تا هرکسی خونه های بیشتری پر کنه و برنده بشه

بلدم...

اینم تایمر توعه. تا زمانی که کامل پر نشده فرصت داری بین 2 نقطه رو پر کنی. اون دایره قرمز هم برای نشون دادن امتیاز توعه.

بزن بریم...